510-876-702   biuro@kancelariapatronus.pl

Wywiady Gospodarcze

Wykonane raporty przez Kancelarię Patronus o dłużnikach i kontrahentach nie ograniczają się do danych zawartych w rejestrach czy ewidencjach, lecz pochodzą także z wielu innych źródeł, niedostępnych dla innych wywiadowni gospodarczych.

Wykonany przez nas Wywiad Gospodarczy obejmuje:

1. Dane osobowe

Ustalenie i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej danych osobowych osoby fizycznej (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego lub czasowego zameldowania).

2. Prawa majątkowe

Zakres zlecenia obejmuje sprawdzenie i ustalenie w rejestrach państwowych informacji o adresach wykonywania działalności gospodarczej, udziałach w spółkach prawa handlowego i występowania osoby fizycznej jako członka zarządu lub wspólnika tych spółek.

3. Majątek ruchomy

Obejmuje ustalenie ruchomości posiadanych przez wskazany podmiot (pojazdy zarejestrowane na wskazany podmiot, ewentualnie maszyny i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej).

4. Nieruchomości

Obejmuje ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez wskazany podmiot (własności działek, domów, lokali mieszkalnych, magazynów, również współwłasności oraz użytkowania wieczystego, w przypadku ustalenia nieruchomości specyfikacja numerów ksiąg wieczystych KW).

5. Nieruchomości zbyte

Obejmuje ustalenie czy w przypadku wskazanej osoby lub podmiotu doszło do przeniesienia praw dotyczących własności, informacja obejmuje liczbę ustalonych ksiąg wieczystych (dopłata 100zł+VAT za podanie numerów ksiąg).

6. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Sprawdzenie czy wskazany podmiot figuruje w Sądowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i przesłanie odpisu z rejestru w przypadku stwierdzenia wpisu.

7. Wierzytelności hipoteczne lub dochodzone w trybie egzekucji komorniczej

Ustalenie wierzytelności wskazanego podmiotu zabezpieczonych na jego rzecz hipoteką lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej, ustalenie realizowane tylko względem spółek prawa handlowego.

8. Ustalenie danych nieruchomości według adresu (Specyfikacja nieruchomości – numer księgi wieczystej KW nieruchomości)

9. Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A, Biuro Informacji Kredytowej, długi.info oraz rejestr zastrzeżonych dokumentów (weryfikacja dłużnika pod kątem innych zobowiązań)

Dodatkowo wywiad gospodarczy na życzenie klienta poszerzamy o:

• planowane dotacje, inwestycje, rozbudowy etc.
• strukturę kapitałową, powiązania i spółki lub działalności zależne
• sytuację finansową firmy
• informację o zaległościach finansowych, komorniczych postępowaniach egzekucyjnych oraz o zleceniach prowadzonych przez firmy windykacyjne
• prywatne dane członków zarządu i wspólników
• aktualny numer rachunku bankowego
• wielkość zatrudnienia

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas i nakreśl swoją sytuację.
Kontakt
close slider